phone mail

REZIDENČNÍ MÍSTO – LÉKAŘI Výběrové řízení pro rok 2024

REZIDENČNÍ MÍSTO – LÉKAŘI
Výběrové řízení pro rok 2024

První karlovarská ordinace s.r.o., Rokycanova 958/5, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role vyhlašuje dle
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR výběrové řízení na rezidenční místo lékaře pro rok
2024 v oboru specializačního vzdělávání a počtu: Všeobecné praktické lékařství – 1 místo

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit:
Absolventi/absolventky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství či
lékaři/lékařky ve specializační přípravě v uvedeném oboru s datem zařazení po 1. 7. 2017.
Termín pro podání přihlášky: od 15. 07. 2024 do 15. 08. 2024
Termín výběrového řízení: přihlášení účastníci obdrží pozvánky s přesným termínem.
Předpokládané období výběrového řízení je srpen 2024.
Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:
 přihláška do výběrového řízení (je přílohou tohoto výběrového řízení nebo na webových
stránkách MZČR)
 osobní dotazník (je přílohou tohoto výběrového řízení nebo na webových stránkách MZČR) +
1 fotografie pasového formátu
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 3 měsíců)
 výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti (VŠ diplom a dodatek)
 neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné
způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 přehled odborné praxe

Hodnotící kritéria:
 formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 vzdělání a kvalifikace
 jazykové znalosti
 odborné znalosti a dovednosti
 osobnostní předpoklady

Způsob hodnocení uchazečů:
První karlovarská ordinace s.r.o. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o
rezidenční místa.
V případě získání rezidenčního místa v První karlovarské ordinaci s.r.o. se vybraný rezident stává
zaměstnancem První karlovarské ordinace s.r.o. s pracovní smlouvou na dobu určitou.
Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte nejpozději do 15. 8. 2024.
Obálka musí být opatřena zpáteční adresou žadatele/-ky a zřetelně označená „Výběrové řízení:
Rezidenční místo 2024“.

Adresa pro podání přihlášky:
První karlovarská ordinace s.r.o.
MUDr. Vít Baloun
Rokycanova 958/5
360 17 Karlovy Vary – Stará Role
Případné informace podá Klára Lichnovská, Krajský úřad Karlovy Vary
tel.: 601 214 173 nebo e-mail: klara.lichnovska@kr-karlovarsky.cz

 

Priloha-4-Osobni-dotaznik

 

Priloha-3-Prihlaska (2)